ta.png

[PDF] Làm chủ kiến thức Tiếng anh 10 Global Success

[PDF] Làm chủ kiến thức Tiếng anh 10 Global Success

[PDF] Làm chủ kiến thức Tiếng anh 10 Global Success


Mua sách gốc tại các trang thương mại uy tín                        

 I. GETTING STARTED

1. Adopt (v) /əˈdɒpt/ áp dụng
2. Awareness (of) /əˈweənəs/sự nhận thức
3. Raise (v) tăng
4. Reduce (v) giảm
5. Set up (phr v) thành lập
6. Protect (v) Protection
7. Carbon footprint (n) lượng khí trải CO2
8. Environmental (a),environment (n)
9. Achieve (v) đạt được
10. Organise (v) tổ chức
11. Clean up the school : vệ sinh trường học

Post a Comment

Previous Post Next Post

About