[PDF] 14 Ngày Cấp Tốc Vật Lý Ôn Thi TN THPT Phân 2 - Vũ Ngọc Anh

[PDF] 14 Ngày Cấp Tốc Vật Lý Ôn Thi TN THPT Phân 2 - Vũ Ngọc Anh

[PDF] 14 Ngày Cấp Tốc Vật Lý Ôn Thi TN THPT Phân 2 - Vũ Ngọc Anh


Mua sách gốc tại các trang thương mại uy tín                        
Câu 2: [VNA] Trong biểu thức phương trình dao động điều hòa x Acos( = + ωt φ) thì đại lượng 
được gọi là
A. chu kì của dao động B. tần số của dao động C. biên độ dao động D. li độ của dao động
Câu 3: [VNA] Trong phương trình dao động điều hoà có dạng x Acos( = + ωt φ) thì đại lượng A
được gọi là
A. biên độ của dao động B. tần số góc của dao động
C. pha của dao động D. chu kì của dao động
Câu 10: [VNA] Pha của dao động được dùng để xác định
A. trạng thái dao động B. biên độ dao động C. chu kì dao động D. tần số dao động
Câu 11: [VNA] Một vật dao động điều hòa thì pha của dao động là
A. hàm bậc nhất của thời gian B. biến thiên điều hòa theo thời gian
C. không đổi theo thời gian D. là hàm bậc hai của thời gian

 


Post a Comment

Previous Post Next Post

About