ĐỀ LUYỆN THI TOÁN 2024 (CẬP NHẬT HÀNG NGÀY)

[PDF] 40 Câu Lý Thuyết Ăn Chắc 8+ Và Chống Sai Ngu - Hồ Thức Thuận (Buổi 12)

[PDF] 40 Câu Lý Thuyết Ăn Chắc 8+ Và Chống Sai Ngu - Hồ Thức Thuận (Buổi 12)

[PDF] 40 Câu Lý Thuyết Ăn Chắc 8+ Và Chống Sai Ngu - Hồ Thức Thuận (Buổi 12)Mua sách gốc tại các trang thương mại uy tín                        
Câu 4.
Khối lăng trụ không phải khối tròn xoay.
Chọn đáp án C.
Câu 5.
Hàm số mũ y a x nghịch biến trên tập khi và chỉ
khi 0 1
  a .
Chọn đáp án B.

Post a Comment

Previous Post Next Post

About