ta.png

[PDF] 40 Câu Lý Thuyết Ăn Chắc 8+ Và Chống Sai Ngu - Hồ Thức Thuận (Buổi 19)

[PDF] 40 Câu Lý Thuyết Ăn Chắc 8+ Và Chống Sai Ngu - Hồ Thức Thuận (Buổi 19)

[PDF] 40 Câu Lý Thuyết Ăn Chắc 8+ Và Chống Sai Ngu - Hồ Thức Thuận (Buổi 19)


Mua sách gốc tại các trang thương mại uy tín                        

 Câu

1  2 3  4  5 6  7  8 9 10

B A C C D A C A C B

Câu

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

A    B  C  C  A  C  B   A  A   B

Câu

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

C   A  D   A   A   D D  D   B  B

Câu

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

B  C   C   C B   B   C  C  A   B

Câu

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

B   C   B  A  C  C   A   A   B  B


Post a Comment

Previous Post Next Post

About