ta.png

[PDF] 40 Câu Lý Thuyết Ăn Chắc 8+ Và Chống Sai Ngu - Hồ Thức Thuận (Buổi 2)

 [PDF] 40 Câu Lý Thuyết Ăn Chắc 8+ Và Chống Sai Ngu - Hồ Thức Thuận (Buổi 2)

[PDF] 40 Câu Lý Thuyết Ăn Chắc 8+ Và Chống Sai Ngu - Hồ Thức Thuận (Buổi 2)


Mua sách gốc tại các trang thương mại uy tín                        

 Câu 1. Cho khối chóp tứ giác S ABCD . có độ dài đường cao là h diện tích đáy bằng B Thể tích khối chóp đã

cho được tính bằng công thức

A. 1

V Bh  . B. V Bh  . C. 1

V Bh  . D. 1

V Bh  .

Câu 2. Cho hai số phức z i 1   1 2 và z i 2   3 4 . Phần thực của số phức z z 1 2  bằng

A. 2i . B. 4i . C. 2 . D. 4


Post a Comment

Previous Post Next Post

About