ta.png

[PDF] 40 Câu Lý Thuyết Ăn Chắc 8+ Và Chống Sai Ngu - Hồ Thức Thuận (Buổi 4)

[PDF] 40 Câu Lý Thuyết Ăn Chắc 8+ Và Chống Sai Ngu - Hồ Thức Thuận (Buổi 4)

[PDF] 40 Câu Lý Thuyết Ăn Chắc 8+ Và Chống Sai Ngu - Hồ Thức Thuận (Buổi 4)Mua sách gốc tại các trang thương mại uy tín                        

 Câu 6.

 Chọn đáp án C.

Câu 7.

 Chọn đáp án C.

Câu 8.

Đây không phải dạng đồ thị hàm số bậc bốn trùng

phương và hàm bậc nhất trên bậc nhất nên loại phương

án B và C.


 Chọn đáp án A.

Câu 9.

 Chọn đáp án D.


Post a Comment

Previous Post Next Post

About