[PDF] 40 Câu Lý Thuyết Ăn Chắc 8+ Và Chống Sai Ngu - Hồ Thức Thuận (Buổi 4)

[PDF] 40 Câu Lý Thuyết Ăn Chắc 8+ Và Chống Sai Ngu - Hồ Thức Thuận (Buổi 4)

[PDF] 40 Câu Lý Thuyết Ăn Chắc 8+ Và Chống Sai Ngu - Hồ Thức Thuận (Buổi 4)Mua sách gốc tại các trang thương mại uy tín                        

 Câu 6.

 Chọn đáp án C.

Câu 7.

 Chọn đáp án C.

Câu 8.

Đây không phải dạng đồ thị hàm số bậc bốn trùng

phương và hàm bậc nhất trên bậc nhất nên loại phương

án B và C.


 Chọn đáp án A.

Câu 9.

 Chọn đáp án D.


Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn

NHẬN DOWNLOAD FILE PDF, WORD BỊ KHOÁ KHÔNG CHO TẢI TRÊN GOOGLE DRIVE

NHẬN ĐÁNH MÁY VĂN BẢN, TÀI LIỆU CÁC LOẠI

INBOX