[PDF] 40 Câu Lý Thuyết Ăn Chắc 8+ Và Chống Sai Ngu - Hồ Thức Thuận (Buổi 6)

[PDF] 40 Câu Lý Thuyết Ăn Chắc 8+ Và Chống Sai Ngu - Hồ Thức Thuận (Buổi 6)

[PDF] 40 Câu Lý Thuyết Ăn Chắc 8+ Và Chống Sai Ngu - Hồ Thức Thuận (Buổi 6)

[PDF] 40 Câu Lý Thuyết Ăn Chắc 8+ Và Chống Sai Ngu - Hồ Thức Thuận (Buổi 6)


Mua sách gốc tại các trang thương mại uy tín                        

 Câu 16.

Dựa và đồ thị hàm số ta có

Hàm số đạt cực đại tại x=0 và đạt cực tiểu tại x=2

Hàm số có giá trị cực đại  y=1 và giá trị cực tiểu  y=5

Hàm số không có giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất

Đối chiếu với các đáp án, ta chọn được đáp án A đúng.

 Chọn đáp án A.