[PDF] 40 Câu Lý Thuyết Ăn Chắc 8+ Và Chống Sai Ngu - Hồ Thức Thuận (Buổi 7)

[PDF] 40 Câu Lý Thuyết Ăn Chắc 8+ Và Chống Sai Ngu - Hồ Thức Thuận (Buổi 7)


Mua sách gốc tại các trang thương mại uy tín                        

 Câu 8.

Đồ thị hàm số đi qua điểm (0;1) ; (-1; 2) ; (1; 2 )

->Chọn đáp án B.

Câu 9.

Dựa vào đồ thị hàm số, suy ra hàm số y = f (x) đồng

biến trên (-1,1)

Vì khoảng (-1;0) nằm trong khoảng (-1;1) nên suy

ra hàm số y = f(x)  đồng biến trên khoảng (-1;0) .

->Chọn đáp án B