ta.png

[PDF] 900 Câu Hỏi Trắc Nghiệm Vật Lý 11 + 12 Kèm Đáp Án

[PDF] 900 Câu Hỏi Trắc Nghiệm Vật Lý 11 + 12 Kèm Đáp Án

[PDF] 900 Câu Hỏi Trắc Nghiệm Vật Lý 11 + 12 Kèm Đáp Án


Mua sách gốc tại các trang thương mại uy tín                        


Lý thuyết.........................................................................................................................3
Bài tập.............................................................................................................................7
Phần Cơ học...................................................................................................................13
Lý thuyết .......................................................................................................................13
Bài tập ...........................................................................................................................21
Phần Sóng cơ .................................................................................................................30
Lý thuyết ........................................................................................................................30
Bài tập .................................................................................................35
Phần Điện xoay chiều..............................................................................................42
Lý thuyết ......................................................................................................................42
Bài tập .........................................................................................................................53
Phần Dao động điện từ ................................................................................................62
Lý thuyết ...........................................................................................................62
Bài tập ................................................................................................................69
Phần sóng ánh sáng.............................................................................................72
Lý thuyết .............................................................................................................72
Bài tập ................................................................................................................82
Phần Lượng tử ánh sáng ............................................................................................86
Lý thuyết ....................................................................................................................86
Bài tập .......................................................................................................................91
Phần Vật lí hạt nhân...................................................................................................99
Lý thuyết ...................................................................................................................99
Bài tập .....................................................................................................................105

 


Post a Comment

Previous Post Next Post

About