ta.png

[WORD] ĐỀ THI THỬ TN THPT 2023 HÓA - Sở GDĐT Thanh Hóa (Lần 2)

[WORD] ĐỀ THI THỬ TN THPT 2023 HÓA -  Sở GDĐT Thanh Hóa (Lần 2)

[WORD] ĐỀ THI THỬ TN THPT 2023 HÓA -  Sở GDĐT Thanh Hóa (Lần 2)


Mua sách gốc tại các trang thương mại uy tín                        

Cho biết nguyên tử khối (theo u) của các nguyên tố : H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; P = 31; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Cr = 52, Mn = 55; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Br = 80; Ag=108.

Câu 1. Sắt tác dụng với lượng dư dung dịch chất nào sau đây thu được hợp chất sắt(III)?

     A. AgNO3.                          B. NaCl.                              C. HCl.                               D. CuSO4.

Câu 2. Quặng boxit được dùng làm nguyên liệu để điều chế kim loại nào sau đây?

     A. K.                                   B. Mg.                                 C. Al.                                  D. Ba.

Câu 3. Chất nào sau đây là amin bậc hai?

     A. CH3NH2.                        B. C6H5NH2.                       C. (CH3)3N.           D. CH3NHC2H5. 


Post a Comment

Previous Post Next Post

About