[WORD] ĐỀ THI THỬ TN THPT 2023 HÓA - Sở GDĐT Thanh Hóa (Lần 2)

[WORD] ĐỀ THI THỬ TN THPT 2023 HÓA -  Sở GDĐT Thanh Hóa (Lần 2)

[WORD] ĐỀ THI THỬ TN THPT 2023 HÓA -  Sở GDĐT Thanh Hóa (Lần 2)


Mua sách gốc tại các trang thương mại uy tín                        

Cho biết nguyên tử khối (theo u) của các nguyên tố : H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; P = 31; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Cr = 52, Mn = 55; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Br = 80; Ag=108.

Câu 1. Sắt tác dụng với lượng dư dung dịch chất nào sau đây thu được hợp chất sắt(III)?

     A. AgNO3.                          B. NaCl.                              C. HCl.                               D. CuSO4.

Câu 2. Quặng boxit được dùng làm nguyên liệu để điều chế kim loại nào sau đây?

     A. K.                                   B. Mg.                                 C. Al.                                  D. Ba.

Câu 3. Chất nào sau đây là amin bậc hai?

     A. CH3NH2.                        B. C6H5NH2.                       C. (CH3)3N.           D. CH3NHC2H5. 


Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn

NHẬN DOWNLOAD FILE PDF, WORD BỊ KHOÁ KHÔNG CHO TẢI TRÊN GOOGLE DRIVE

NHẬN ĐÁNH MÁY VĂN BẢN, TÀI LIỆU CÁC LOẠI

INBOX