ta.png

[WORD] ĐỀ THI THỬ TN THPT 2023 HÓA - THPT Hàn Thuyên - Bắc Ninh

[WORD] ĐỀ THI THỬ TN THPT 2023 HÓA - THPT Hàn Thuyên - Bắc Ninh

[WORD] ĐỀ THI THỬ TN THPT 2023 HÓA - THPT Hàn Thuyên - Bắc Ninh


Mua sách gốc tại các trang thương mại uy tín                        

Cho nguyên tử khối: H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; P = 31; S = 32; Cl = 35,5;  Br = 80; K = 39; Ca = 40; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Ag = 108;  I = 127; Ba = 137.

 

Câu 1: Cho 11,84 gam hỗn hợp gồm Fe và Cu vào dung dịch H2SO4 loãng dư, thu được 2,688 lít khí H2 (đktc) và dung dịch chứa m gam muối. Giá trị m là

        A. 23,36 gam.                   B. 31,04 gam.                  C. 18,24 gam.                  D. 24,00 gam.

Câu 2: Khối lượng Ag thu được khi cho 0,1 mol CH3CHO phản ứng hoàn toàn với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, đun nóng là

        A. 10,8 gam.                     B. 43,2 gam.                    C. 21,6 gam.                    D. 16,2 gam. 


Post a Comment

Previous Post Next Post

About