[PDF] 20 Đề Trọng Tâm Lịch Sử THPT 2023

[PDF] 20 Đề Trọng Tâm Lịch Sử THPT 2023

[PDF] 20 Đề Trọng Tâm Lịch Sử THPT 2023


Mua sách gốc tại các trang thương mại uy tín                        

 Câu 1: Ba trung tâm kinh tế tài chính lớn nhất thế giới hình thành vào thập niên 70 của thế kỉ XX là

A. Mĩ, Trung Quốc, Liên Xô. B. Mĩ, Anh, Pháp.
C. Mĩ, Liên Xô, Nhật Bản. D. Mĩ, Tây Âu, Nhật Bản.
Câu 2: Đặc điểm lớn nhất của cách mạng khoa học - kĩ thuật ngày nay là
A. mọi phát minh kĩ thuật bắt nguồn từ sản xuất.
B. kĩ thuật trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp.
C. khoa học trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp.
D. kĩ thuật đi trước mở đường cho khoa học.
Câu 3: Sau khi Chiến tranh lạnh chấm dứt, quốc gia nào sau đây thực hiện chiến lược “ Cam kết và
mở rộng” ?
A. Pháp. B. Mĩ. C. Liên Xô. D. Nhật .

Post a Comment

Previous Post Next Post

About