ta.png

[PDF] 40 Câu Lý Thuyết Ăn Chắc 8+ Và Chống Sai Ngu - Hồ Thức Thuận (Buổi 23)

[PDF] 40 Câu Lý Thuyết Ăn Chắc 8+ Và Chống Sai Ngu - Hồ Thức Thuận (Buổi 23)

[PDF] 40 Câu Lý Thuyết Ăn Chắc 8+ Và Chống Sai Ngu - Hồ Thức Thuận (Buổi 23)


Mua sách gốc tại các trang thương mại uy tín                        

 Câu 1:

Mỗi cách chọn ra 3 học sinh từ một nhóm có 5 học sinh là một tổ hợp chập 3 của 5 phần tử.

Do đó, số cách chọn ra 3 học sinh từ một nhóm có 5 học sinh là C53 cách.

 Chọn đáp án C


Post a Comment

Previous Post Next Post

About