ta.png

[PDF] Bộ 15 Đề Trị Sai Ngu Môn Toán TN THPT

[PDF] Bộ 15 Đề Trị Sai Ngu Môn Toán TN THPT

[PDF] Bộ 15 Đề Trị Sai Ngu Môn Toán TN THPT


Mua sách gốc tại các trang thương mại uy tín                        

 Cho các khẳng định sau:

1. Hàm số có đúng một điểm cực trị.

2. Điểm cực tiểu của đồ thị hàm số bằng −2 .

3. Hàm số có giá trị lớn nhất bằng 5 và giá trị nhỏ nhất bằng −2 .

4. Hàm số đạt cực đại tại x = 1 và đạt cực tiểu tại x = 2 .

5. Hàm số có tiệm cận đứng x = 1.

Có bao nhiêu khẳng định đúng?

A.1 . B. 2 . C. 3 . D. 4 .


Post a Comment

Previous Post Next Post

About