ta.png

[PDF] Khóa Cấp Tốc 14 Ngày Cuối Cùng - Vũ Ngọc Anh

[PDF] Khóa Cấp Tốc 14 Ngày Cuối Cùng - Vũ Ngọc Anh

[PDF] Khóa Cấp Tốc 14 Ngày Cuối Cùng - Vũ Ngọc Anh


Mua sách gốc tại các trang thương mại uy tín                        

Câu 1:
[VNA] Một vật dao động tắt dần có các đại lượng giảm liên tục theo thời gian là
A. li độ và tốc độ. B. biên độ và gia tốc.
C. biên độ và tốc độ. D. biên độ và năng lượng.
Câu 2: [VNA] Hai dao động điều hòa cùng phương, có phương trình x1 = 3cos(20πt) cm x2 =
4cos(20πt + 0,5π) cm
. Dao động tổng hợp của hai dao động này có biên độ là
A. 4 cm. B. 8 cm. C. 5 cm. D. 2 cm.
Câu 3: [VNA] Trong dao động điều hòa với tần số góc ω thì gia tốc a liên hệ với li độ x bằng biểu
thức
A. a = ‒ω2x. B. a = m2x2. C. a = ‒ωx2. D. a = m2x.
Câu 4: [VNA] Khi một vật dao động điều hòa trên một quỹ đạo thẳng thì
A. cơ năng biến thiên điều hòa.
B. gia tốc của vật có độ lớn cực đại khi vật ở vị trí cân bằng.
C. lực kéo về tác dụng lên vật có độ lớn tỉ lệ với bình phương biên độ.
D. vận tốc của vật có độ lớn cực đại khi vectơ gia tốc đổi chiều.
Câu 5: [VNA] Chu kì dao động điều hòa của con lắc đơn có chiều dài , tại nơi có gia tốc trọng
trường g, được xác định bởi công thức nào sau đây?

 


2 Comments

Previous Post Next Post

About