ta.png

[WORD] Đề Thi Thử Hóa Học THPT Hàm Long - Bắc Ninh (Lần 1) 2023

[WORD] Đề Thi Thử Hóa Học THPT Hàm Long - Bắc Ninh (Lần 1)

Có đáp án và lời giải chi tiết. 

[WORD] Đề Thi Thử Hóa Học THPT Hàm Long - Bắc Ninh (Lần 1) 2023


Mua sách gốc tại các trang thương mại uy tín                        

01. ĐỀ THI THỬ TN THPT 2023 - MÔN HÓA HỌC - THPT Hàm Long - Bắc Ninh (Lần 1)

Cho nguyên tử khối: H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; P = 31; S = 32; Cl = 35,5;  Br = 80; K = 39; Ca = 40; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Ag = 108;  I = 127; Ba = 137.

 

Câu 1: Cho khí CO (dư) đi vào ống sứ nung nóng đựng hỗn hợp X gồm Al2O3, MgO, Fe3O4, CuO thu được chất rắn Y. Cho Y vào dung dịch NaOH (dư), khuấy kĩ, thấy còn lại phần không tan Z. Giả sử các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Phần không tan Z gồm

        A. MgO, Fe3O4, Cu.         B. Mg, Fe, Cu.                C. Mg, Al, Fe, Cu.          D. MgO, Fe, Cu.

Câu 2: Cho tất cả các đồng phân mạch hở, có cùng công thức phân tử C2H4O2 lần lượt tác dụng với: Na, NaOH, NaHCO3. Số phản ứng xảy ra là

        A. 4.                                  B. 2.                                 C. 5.                                D. 3.


Post a Comment

Previous Post Next Post

About