[WORD] ĐỀ THI THỬ TN THPT 2023 - MÔN HÓA HỌC - THPT Kiến An - Hải Phòng (Lần 1)

[WORD] ĐỀ THI THỬ TN THPT 2023 - MÔN HÓA HỌC - THPT Kiến An - Hải Phòng (Lần 1)

[WORD] ĐỀ THI THỬ TN THPT 2023 - MÔN HÓA HỌC - THPT Kiến An - Hải Phòng (Lần 1)


Mua sách gốc tại các trang thương mại uy tín                        

 

Cho nguyên tử khối: H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; P = 31; S = 32; Cl = 35,5;  Br = 80; K = 39; Ca = 40; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Ag = 108;  I = 127; Ba = 137.

 

Câu 41: Đường nho là tên thường gọi của chất nào sau đây?

        A. Fructozơ.                     B. Glixerol.                      C. Saccarozơ.                  D. Glucozơ.

Câu 42: Công thức chung của amin đơn chức, no, mạch hở là

        A. CnH2n-1N.                     B. CnH2n+1N.                   C. CnH2n+2N.                   D. CnH2n+3N.

Câu 43: Để chứng minh phân tử glucozơ có nhiều nhóm hiđroxyl có thể cho dung dịch glucozơ phản ứng với

        A. H2/Ni, t°.                     B. AgNO3/NH3 dư, t°.     C. Cu(OH)2.                   D. Na. 


Post a Comment

Previous Post Next Post

About