ĐỀ LUYỆN THI TOÁN 2024 (CẬP NHẬT HÀNG NGÀY)

[WORD] ĐỀ THI THỬ TN THPT 2023 HÓA - THPT Lý Thái Tổ - Bắc Ninh (Lần 1)

[WORD] ĐỀ THI THỬ TN THPT 2023 HÓA - THPT Lý Thái Tổ - Bắc Ninh (Lần 1)

[WORD] ĐỀ THI THỬ TN THPT 2023 HÓA - THPT Lý Thái Tổ - Bắc Ninh (Lần 1)


Mua sách gốc tại các trang thương mại uy tín                        

Cho nguyên tử khối: H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; P = 31; S = 32; Cl = 35,5;  Br = 80; K = 39; Ca = 40; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Ag = 108;  I = 127; Ba = 137.

 

Câu 1: Andehit là hợp chất hữu cơ mà trong phân tử chứa nhóm chức.

        A. –CHO.                         B. –OH.                           C. -COOH.                     D. -CO-.

Câu 2: Chất nào sau đây là hợp chất eten.

        A. CH2=CH-CH3.            B. CH2=CH2.                  C. CH≡CH.                     D. CH3-CH3.

Câu 3: PVC là chất rắn vô định hình, cách điện tốt, bền với axit, được dùng làm vật liệu cách điện, ống dẫn nước, vải che mưa… PVC được tổng hợp trực tiếp từ monome nào sau đây?

        A. Acrilonitrin.                 B. Propilen.                     C. Vinyl clorua.               D. Vinyl axetat.

Câu 4: Amino axit H2N-CH2-COOH có tên gọi là:

        A. Glyxin.                         B. Alanin.                        C. Glutamic.                    D. Valin.

Câu 5: Một amin có trong cây thuốc lá rất độc, nó là tác nhân chính gây ra bệnh viêm phổi, ho lao. Amin đó là

        A. Anilin.                          B. Nicotin.                       C. Benzyl amin.              D. Trimetyl amin. 


Post a Comment

Previous Post Next Post

About