[WORD] ĐỀ THI THỬ TN THPT 2023 HÓA - Chuyên Võ Nguyên Giáp - Quảng Bình

 [WORD] ĐỀ THI THỬ TN THPT 2023 HÓA - Chuyên Võ Nguyên Giáp - Quảng Bình

[WORD] ĐỀ THI THỬ TN THPT 2023 HÓA - Chuyên Võ Nguyên Giáp - Quảng Bình


Mua sách gốc tại các trang thương mại uy tín                        

 

Cho nguyên tử khối: H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; P = 31; S = 32; Cl = 35,5;  Br = 80; K = 39; Ca = 40; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Ag = 108;  I = 127; Ba = 137.

 

Câu 41: Glyxin (H2N-CH2-COOH) tác dụng với chất nào dưới đây thu được muối có môi trường axit?

        A. NaNO3.                        B. HCl.                            C. KOH.                         D. Na2CO3.

Câu 42: Cho 0,015 mol anilin tác dụng vừa đủ với dung dịch brom. Khối lượng kết tủa thu được là

        A. 4,95 gam.                     B. 1,72 gam.                    C. 3,30 gam.                    D. 2,51 gam.

Câu 43: Tơ nào dưới đây thuộc loại tơ thiên nhiên?

        A. Tơ nitron.                     B. Tơ tằm.                       C. Tơ visco.                     D. Tơ capron.

Câu 44: Phát biểu không đúng là

        A. Tơ visco có nguồn gốc từ xenlulozơ.

        B. Trùng ngưng axit ε-aminocaproic thu được policaproamit.

        C. Trùng hợp buta-1,3-đien thu được polime dùng để sản xuất chất dẻo.

        D. Trùng hợp vinyl xianua thu được polime dùng để sản xuất tơ nitron (tơ olon).

Câu 45: Kim loại không phản ứng được với H2SO4 đặc, nguội là 


Post a Comment

Previous Post Next Post

About