[WORD] ĐỀ THI THỬ TN THPT 2023 HÓA - THPT Ngô Gia Tự

[WORD] ĐỀ THI THỬ TN THPT 2023 HÓA - THPT Ngô Gia Tự

[WORD] ĐỀ THI THỬ TN THPT 2023 HÓA - THPT Ngô Gia Tự


Mua sách gốc tại các trang thương mại uy tín                        

Cho nguyên tử khối: H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; P = 31; S = 32; Cl = 35,5;  Br = 80; K = 39; Ca = 40; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Ag = 108;  I = 127; Ba = 137.

 

Câu 41: Dung dịch Gly-Val không phản ứng được với chất nào sau đây?

        A. Dung dịch HCl.                                                   B. Dung dịch H2SO4.

        C. Dung dịch NaOH.                                               D. Dung dịch NaCl.

Câu 42: Biết 1 mol amino axit X tác dụng tối đa với 2 mol HCl trong dung dịch. Tên gọi của X là

        A. Alanin.                         B. Lysin.                          C. Valin.                          D. Axit glutamic.

Câu 43: Thủy phân hoàn toàn 10,9 gam đipeptit Glu-Ala (mạch hở) cần dùng V ml dung dịch KOH 0,2M, thu được dung dịch X. Giá trị của V là

        A. 350.                              B. 750.                             C. 500.                            D. 250.

Câu 44: Chất nào sau đây thuộc amin bậc 3?

        A. Anilin.                          B. Đimetylamin.              C. Etylamin.                    D. Trimetylamin. 


Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn

NHẬN DOWNLOAD FILE PDF, WORD BỊ KHOÁ KHÔNG CHO TẢI TRÊN GOOGLE DRIVE

NHẬN ĐÁNH MÁY VĂN BẢN, TÀI LIỆU CÁC LOẠI

INBOX