ta.png

[WORD] ĐỀ THI THỬ TN THPT 2023 HÓA - THPT Ngô Gia Tự

[WORD] ĐỀ THI THỬ TN THPT 2023 HÓA - THPT Ngô Gia Tự

[WORD] ĐỀ THI THỬ TN THPT 2023 HÓA - THPT Ngô Gia Tự


Mua sách gốc tại các trang thương mại uy tín                        

Cho nguyên tử khối: H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; P = 31; S = 32; Cl = 35,5;  Br = 80; K = 39; Ca = 40; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Ag = 108;  I = 127; Ba = 137.

 

Câu 41: Dung dịch Gly-Val không phản ứng được với chất nào sau đây?

        A. Dung dịch HCl.                                                   B. Dung dịch H2SO4.

        C. Dung dịch NaOH.                                               D. Dung dịch NaCl.

Câu 42: Biết 1 mol amino axit X tác dụng tối đa với 2 mol HCl trong dung dịch. Tên gọi của X là

        A. Alanin.                         B. Lysin.                          C. Valin.                          D. Axit glutamic.

Câu 43: Thủy phân hoàn toàn 10,9 gam đipeptit Glu-Ala (mạch hở) cần dùng V ml dung dịch KOH 0,2M, thu được dung dịch X. Giá trị của V là

        A. 350.                              B. 750.                             C. 500.                            D. 250.

Câu 44: Chất nào sau đây thuộc amin bậc 3?

        A. Anilin.                          B. Đimetylamin.              C. Etylamin.                    D. Trimetylamin. 


Post a Comment

Previous Post Next Post

About