[PDF] 10 Đề Ôn Tập Kiểm Tra Toán HKI Lớp 10 2023 - 2024 - ĐỀ 4

 [PDF] 10 Đề Ôn Tập Kiểm Tra Toán HKI Lớp 10 2023 - 2024 - ĐỀ 4

[PDF] 10 Đề Ôn Tập Kiểm Tra Toán HKI Lớp 10 2023 - 2024 - ĐỀ 4


Mua sách gốc tại các trang thương mại uy tín                        

 Trong các câu sau, câu nào là mệnh đề?

A. Bạn học trường nào? B. Trung Quốc là nước đông dân nhất thế giới.

C. Không được làm việc riêng trong giờ học. D. Đi ngủ đi.

Câu 1: (1,0 điểm) Cho hai tập hợp A B = { } { } 1;2;5;7 , 2;3;4;5;6 = . Xác định các tập hợp A B ∪ , A B ∩ .

Câu 2: (1,0 điểm) Cho hình chữ nhật ABCD tâm O có AB BC = = 3; 6 .

a) Chứng minh rằng: OA OB OC OD + + + = 0

b) Tính độ dài của vectơ u AB AD = +


Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn

NHẬN DOWNLOAD FILE PDF, WORD BỊ KHOÁ KHÔNG CHO TẢI TRÊN GOOGLE DRIVE

NHẬN ĐÁNH MÁY VĂN BẢN, TÀI LIỆU CÁC LOẠI

INBOX