ta.png

[PDF] 1000 Trang Chuyên Đề Toán 11 THPT

[PDF] 1000 Trang Chuyên Đề Toán 11 THPT

[PDF] 1000 Trang Chuyên Đề Toán 11 THPT


Mua sách gốc tại các trang thương mại uy tín                        

ĐẠI SỐ VÀ GIẢI TÍCH 

1 Hàm số lượng giác . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

A Lý thuyết . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

1 Định nghĩa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

B Tính tuần hoàn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

C Sự biến thiên và đồ thị của hàm số lượng giác . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

D Câu hỏi trắc nghiệm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

2 PHƯƠNG TRÌNH LƯƠNG GIÁC CƠ BẢN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

A Phương trình sin x = a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

B Phương trình cos x = a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

C Phương trình tan x = a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

D Phương trình cot x = a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

...


Post a Comment

Previous Post Next Post

About