ta.png

[PDF] Chuyên đề Toán 12: Đường tiệm cận của đồ thị hàm số

[PDF] Chuyên đề Toán 12: Đường tiệm cận của đồ thị hàm số

[PDF] Chuyên đề Toán 12: Đường tiệm cận của đồ thị hàm số


Mua sách gốc tại các trang thương mại uy tín                        

I. LÝ THUYẾT.

II. BÀI TẬP TỰ LUẬN.
III. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM.
+ Dạng 1. Câu hỏi lý thuyết.
+ Dạng 2. Xác định đường tiệm cận của đồ thị hàm số.
+ Dạng 3. Bài toán tham số.
+ Dạng 4. Tiệm cận của đồ thị hàm ẩn.
+ Dạng 5. Các bài toán khác.

IV. LỜI GIẢI CHI TIẾT. 


Post a Comment

Previous Post Next Post

About