ta.png

[PDF] Nắm Trọn Kiến Thức Vật Lý 11 HK1

[PDF] Nắm Trọn Kiến Thức Vật Lý 11 HK1

Tác giả: Phạm Trung Thông

[PDF] Nắm Trọn Kiến Thức Vật Lý 11 HK1

 

Mua sách gốc tại các trang thương mại uy tín                        

PHẦN 1. TÓM TẮT LÝ THUYẾT
............................................................................................................1
1. Dòng điện trong chất khí.....................................................................................................................6
2. Dòng điện trong chân không...............................................................................................................6
PHẦN 2. LÝ THUYẾT + BÀI TẬP CHI TIẾT TỪNG CHƯƠNG........................................................7
CHƯƠNG 1: ĐIỆN TÍCH - ĐIỆN TRƯỜNG .....................................................................................7
I. LÍ THUYẾT......................................................................................................................................7
II. MỘT SỐ DẠNG BÀI TẬP ............................................................................................................9
III. BÀI TẬP TỰ LUẬN ...................................................................................................................12
IV. ĐÁP ÁN THAM KHẢO .............................................................................................................15
CHƯƠNG 2: DÒNG ĐIỆN KHÔNG ĐỔI..........................................................................................29
I. LÍ THUYẾT....................................................................................................................................29
II. MỘT SỐ DẠNG BÀI TẬP ..........................................................................................................30
III. BÀI TẬP TỰ LUẬN ...................................................................................................................34
IV. ĐÁP ÁN THAM KHẢO .............................................................................................................37
CHƯƠNG 3: DÒNG ĐIỆN TRONG CÁC MÔI TRƯỜNG.............................................................51
A. DÒNG ĐIỆN TRONG KIM LOẠI .............................................................................................51
B. DÓNG ĐIỆN TRONG CHẤT ĐIỆN PHÂN ..............................................................................54
C. DÒNG ĐIỆN TRONG CHẤT KHÍ VÀ TRONG CHÂN KHÔNG.........................................60
D. DÒNG ĐIỆN TRONG CHẤT BÁN DẪN ..................................................................................63
PHẦN 3. MỘT SỐ ĐỀ THI HỌC KỲ 1..................................................................................................68
ĐỀ 01.......................................................................................................................................................68
ĐỀ 02.......................................................................................................................................................73
ĐỀ 03.......................................................................................................................................................80
ĐỀ 04.......................................................................................................................................................85
ĐỀ 05.......................................................................................................................................................90

 


Post a Comment

Previous Post Next Post

About