ta.png

[PDF] Số Tay Kiến Thức Ngữ Văn 11

[PDF] Số Tay Kiến Thức Ngữ Văn 11

[PDF] Số Tay Kiến Thức Ngữ Văn 11


Mua sách gốc tại các trang thương mại uy tín                        

 CHUYÊN ĐỀ I: VĂN BẢN .......................................................................................2

BẢNG TÓM TẮT CÁC TÁC PHẨM TRỌNG TÂM LỚP 11 ...............................2
CHUYÊN ĐỀ II: TIẾNG VIỆT VÀ ĐỌC HIỂU ..................................................29
I. NGỮ CẢNH ........................................................................................................29
II. NGHĨA CỦA CÂU ............................................................................................31
III. CÁC BIỆN PHÁP TU TỪ................................................................................32
IV. PHONG CÁCH NGÔN NGỮ..........................................................................35
V. PHƯƠNG THỨC BIỂU ĐẠT ...........................................................................36
CHUYÊN ĐỀ III: TẬP LÀM VĂN ........................................................................37
I. MỘT SỐ THAO TÁC LẬP LUẬN ....................................................................37
II. NGHỊ LUẬN XÃ HỘI .......................................................................................38
III. NGHỊ LUẬN VĂN HỌC .................................................................................39

Post a Comment

Previous Post Next Post

About