ta.png

[PDF] Sổ Tay Kiến Thức Sinh Học Lớp 11

[PDF] Sổ Tay Kiến Thức Sinh Học Lớp 11

[PDF] Sổ Tay Kiến Thức Sinh Học Lớp 11


Mua sách gốc tại các trang thương mại uy tín                        

Rễ: Qua miền lông hút. Rễ sinh trưởng nhanhvề chiều sâu, phân nhánh rộng.

Nước:Thụ động (thẩm thấu, không cần ATP)

Khoáng:Thụ động và chủ động (cần ATP)

Con đường: gian bào và tế bào chấtTừ đất → TB lông hút → Vỏ → Nội bì →Mạch gỗ

Khoáng:Thụ động và chủ động (cần ATP)

Con đường: gian bào và tế bào chấtTừ đất → TB lông hút → Vỏ → Nội bì →Mạch gỗ

chuyển: Rễ→ thân → lá

Mạch rây:gồm các tế bào sống, chiều vận  chuyển: Lá→các cơ quan

Vai trò:giúp hạ nhiệt của lá, tạo động lực phíatrên để kéo nước, làm khí không mở để hútCO2vào cho quang hợp.

Con đường:Nước chủ yếu được thoát quakhí khổng(nhanh, đươc điều tiết), số ít đượcthoát qua cutin(chậm, không được điều tiết)Tốc độ thoát hơi nước phụ thuộc độ mở khíkhổng.99% lượng nước hút vào bị thoát ra ngoài. Khíkhổng điều tiết sự thoát nước thông qua cơ chếđóng mở.Cây mất nước (héo) nếu lượng nước thoát ra >lượng nước hút vào.


Post a Comment

Previous Post Next Post

About