ta.png

[PDF] Sổ Tay Kiến Thức Tiếng Anh 11

[PDF] Sổ Tay Kiến Thức Tiếng Anh 11

[PDF] Sổ Tay Kiến Thức Tiếng Anh 11


Mua sách gốc tại các trang thương mại uy tín                        

NGỮ PHÁP

Công thức, cách dùng và dấu hiệu một số thì của động từ…………………………………….

.Động từnguyên mẫu & danh động từ………………………………………………………..

.Động từtrạng thái trongthìtiếp diễn…………………………………………………………

.Danh động từ& hiện tại phân từ……………………………………………………………..

.Danh động từhoàn thành và phân từhoàn thành…………………………………………….

.Động từkhuyết thiếu: should, have to, could /be able to…………………………………….

.Linking verbs………………………………………………………………………………...

Câu chẻ………………………………………………………………………………………

Đại từbất định……………………………………………………………………………….

Câu bịđộng………………………………………………………………………………….

Mệnh đềquanhệ…………………………………………………………………………….

2.Câu điều kiện loại 0, 1, 2, 3………………………………………………………………….

3.Câu tường thuật với to-V và V-ing-Câu điều kiện trong câu tường thuật……………………

4.Liêntừ………………………………………………………………………………………..

5.Câu hỏi đuôi…………………………………………………………………………………. 


Post a Comment

Previous Post Next Post

About