ta.png

[PDF] Toàn Bộ Kiến Thức Trọng Tâm Ôn Thi Hóa THPT

[PDF] Toàn Bộ Kiến Thức Trọng Tâm Ôn Thi Hóa THPT

[PDF] Toàn Bộ Kiến Thức Trọng Tâm Ôn Thi Hóa THPT


Mua sách gốc tại các trang thương mại uy tín                        

Chất béo là là
trieste của glixerol với axit béo
- Các este là chất lỏng hoặc chất rắn trong điều kiện thường,
- Các este hầu như không tan trong nước.
- Có nhiệt độ sôi thấp hơn hẳn so với các axit hoặc các ancol có cùng khối lượng mol phân tử hoặc có cùng số nguyên tử cacbon. do giữa các phân tử este không tạo được liên kết hiđro với nhau và liên kết hiđro giữa các phân tử este với nước rất kém.

 


Post a Comment

Previous Post Next Post

About