[PDF] Bài tập ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị hàm số

[PDF] Bài tập ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị hàm số

[PDF] Bài tập ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị hàm số


Mua sách gốc tại các trang thương mại uy tín                        

Chủ đề 01. ĐƠN ĐIỆU 

Chủ đề 02. CỰC TRỊ  
Chủ đề 03. MAX – MIN  
Chủ đề 04. TIỆM CẬN  
Chủ đề 05. ĐỒ THỊ HÀM SỐ 

Chủ đề 06. TƯƠNG GIAO 


Post a Comment

Previous Post Next Post

About