Sunday, August 13, 2023

[PDF] Ebook Start-up Toán Nền Tảng 12 - Ngọc Huyền LB

[PDF] Ebook Start-up Toán Nền Tảng 12 - Ngọc Huyền LB


Mua sách gốc tại các trang thương mại uy tín                        

ĐẠI SỐ VÀ GIẢI TÍCH

1. Hàm số và các ứng dụng của đạo hàm

2. Mũ và logarit

3. Nguyên hàm và tích phần

4. Số phức

HÌNH HỌC

1. Khối đa diện

2. Khối tròn xoay

3. Hình học giải tích Oxyz


0 Post a Comment: