ĐỀ LUYỆN THI TOÁN 2024 (CẬP NHẬT HÀNG NGÀY)

[PDF] Phát Đồ NAP Đặc Biệt 2024 Tập 1

[PDF] Phát Đồ NAP Đặc Biệt 2024 Tập 1

[PDF] Phát Đồ NAP Đặc Biệt 2024 Tập 1


Mua sách gốc tại các trang thương mại uy tín                        

 - Khái niệm và cấu tạo este

- Phân loại và cách xác định số liên kết pi trong phân tử este

- Danh pháp (gọi tên) este

- Kỹ thuật cơ bản xác định số đồng phân este

- Tính chất vật lý este

- Ứng dụng và điều chế este

- Xác định công thức cấu tạo của este trong chuổi phản ứng

- Xác định công thức cấu tạo của este khi biết tính chất và công thức cấu tạo

- Kỹ thuật vênh tính nhẩm nhanh số mol

- Tư duy dồn chất cho hợp hidrocabon

- Tư duy dồn chất cho hỗn hợp ancol

...


1 Comments

Previous Post Next Post

About