ta.png

[PDF] Sách Chuyên Đề Sóng Cơ Học Và Dòng Điện Xoay Chiều - Thầy Quân

[PDF] Sách Chuyên Đề Sóng Cơ Học Và Dòng Điện Xoay Chiều - Thầy Quân

[PDF] Sách Chuyên Đề Sóng Cơ Học Và Dòng Điện Xoay Chiều - Thầy Quân


Mua sách gốc tại các trang thương mại uy tín                        

CHƯƠNG 2: SÓNG CƠ HỌC..................................................................................................... 5
CHỦ ĐỀ 1: SÓNG CƠ & SỰ TRUYỀN SÓNG ........................................................................... 5
DẠNG 1: LÝ THUYẾT VỀ SÓNG CƠ HỌC & SỰ TRUYỀN SÓNG ........................................... 5
DẠNG 2: PHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN SÓNG......................................................................... 7
DẠNG 3: ĐỘ LỆCH PHA GIỮA CÁC ĐIỂM TRÊN PHƯƠNG TRUYỀN SÓNG ....................... 10
DẠNG 4: VỊ TRÍ CỦA CÁC PHẦN TỬ TRÊN PHƯƠNG TRUYỀN SÓNG ............................... 12
DẠNG 5: ĐỒ THỊ TRUYỀN SÓNG HÌNH SIN .................................................................... 14
CHỦ ĐỀ 2: GIAO THOA SÓNG CƠ HỌC.............................................................................. 17
DẠNG 1: PHƯƠNG TRÌNH SÓNG, BIÊN ĐỘ SÓNG TẠI MỘT ĐIỂM .................................. 17
DẠNG 2: VỊ TRÍ CÁC VÂN CỰC ĐẠI, CỰC TIỂU ............................................................... 19
DẠNG 3:XÁC ĐỊNH SỐ ĐIỂM DAO ĐỘNG CỰC ĐẠI, CỰC TIỂU........................................ 22
DẠNG 4: TÌM KHOẢNG CÁCH LỚN NHẤT, NHỎ NHẤT..................................................... 26
DẠNG 5: PHA DAO ĐỘNG CỦA ĐIỂM NẰM TRÊN ĐƯỜNG TRUNG TRỰC ......................... 29
DẠNG 6: PHA DAO ĐỘNG CỦA ĐIỂM CÓ BIÊN ĐỘ CỰC ĐẠI (NÂNG CAO) ...................... 31
CHỦ ĐỀ 3: SÓNG DỪNG ..................................................................................................... 35
DẠNG 1: XÁC ĐỊNH CÁC ĐẠI LƯỢNG ĐẶC TRƯNG ......................................................... 35
DẠNG 2: SÓNG DỪNG VỚI TẦN SỐ THAY ĐỔI................................................................ 37
DẠNG 3: BIÊN ĐỘ & VẬN TỐC CỦA CÁC PHẦN TỬ TRONG SÓNG DỪNG......................... 39
DẠNG 4: BA ĐIỂM LIÊN TIẾP DAO ĐỘNG CÙNG BIÊN ĐỘ .............................................. 42
CHỦ ĐỀ 4: SÓNG ÂM THANH.............................................................................................. 46
DẠNG 1: MỘT SỐ LÝ THUYẾT TRỌNG TÂM ..................................................................... 46
DẠNG 2: TÍNH CƯỜNG ĐỘ ÂM, MỨC CƯỜNG ĐỘ ÂM...................................................... 48
DẠNG 3: CÔNG SUẤT PHÁT ÂM VÀ SỐ NGUỒN ÂM ......................................................... 50
CHƯƠNG 3: DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU.................................................................................. 53
CHỦ ĐỀ 1: ĐẠI CƯƠNG DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU............................................................. 53
DẠNG 1: TÍNH CÁC ĐẠI LƯỢNG ĐẶC TRƯNG ................................................................. 53
DẠNG 2: PHƯƠNG TRÌNH DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU...................................................... 57
DẠNG 3: GIẢI BÀI TOÁN ĐIỆN XOAY CHIỀU BẰNG GIẢNG ĐỒ VÉC TƠ.......................... 60
DẠNG 4: CÔNG SUẤT & HỆ SỐ CÔNG SUẤT .................................................................... 62
CHỦ ĐỀ 2: BÀI TOÁN GIÁ TRỊ TỨC THỜI & HỘP ĐEN........................................................ 67
DẠNG 1: BÀI TOÁN GIÁ TRỊ TỨC THỜI .......................................................................... 67
DẠNG 2: BÀI TOÁN VỀ HỘP ĐEN .................................................................................... 73
CHỦ ĐỀ 3: MẠCH CÓ ĐIỆN TRỞ THAY ĐỔI........................................................................ 76
DẠNG 1: MẠCH ĐIỆN VỚI CUỘN DÂY THUẦN CẢM......................................................... 76
DẠNG 2: MẠCH ĐIỆN VỚI CUỘN DÂY KHÔNG THUẦN CẢM ( r ≠ 0) ............................... 80

 ...


Post a Comment

Previous Post Next Post

About