ta.png

[PDF] Tiếng Anh 1 Global Success Sách Học Sinh

[PDF] Tiếng Anh 1 Global Success Sách Học Sinh

[PDF] Tiếng Anh 1 Global Success Sách Học Sinh


Mua sách gốc tại các trang thương mại uy tín                        

Mỗi đơn vị bài học có 8 hoạt động chính:

1. Listen and repeat

2. Point and say

3. Listen and say

4. Listen and chant

5. Look and trace/ look trace and write

6. Listen and repeat

7. Let's talk

8. Let's sing

 


Post a Comment

Previous Post Next Post

About