ta.png

[PDF] Tổng Ôn Từ A Đến Z - Chương 1- ESTE LIPIT

[PDF] Tổng Ôn Từ A Đến Z - Chương 1- ESTE LIPIT

[PDF] Tổng Ôn Từ A Đến Z - Chương 1- ESTE LIPIT


Mua sách gốc tại các trang thương mại uy tín                        

 Câu 1: Chất X có công thức cấu tạo CH3CH2COOCH3. Tên gọi của X là

A. propyl axetat. B. metyl propionat. C. metyl axetat. D. etyl axetat.
Câu 2: Etyl axetat có công thức hóa học là
A. CH3COOCH3. B. CH3COOC2H5. C. HCOOCH3. D. HCOOC2H5.

$ads={1}

Câu 3: Số đồng phân este ứng với công thức phân tử C3H6O2
A. 2. B. 3. C. 5. D. 4.
Câu 4: Trong số các chất dưới đây, chất có nhiệt độ sôi cao nhất là
A. C2H5OH. B. HCOOCH3. C. CH3COOH. D. CH3CHO.

Post a Comment

Previous Post Next Post

About