ta.png

[PDF] Trả Lời Nhanh Từ Khóa Lịch Sử Trọng Tâm - Cô Hương Sen

[PDF] Trả Lời Nhanh Từ Khóa Lịch Sử Trọng Tâm - Cô Hương Sen

[PDF] Trả Lời Nhanh Từ Khóa Lịch Sử Trọng Tâm - Cô Hương Sen


Mua sách gốc tại các trang thương mại uy tín                        


1. Sự kiện được coi như như một “hồi chuông” thức tỉnh tinh thần yêu nước đối với nhân dân ta là: NAQ gửi bả yêu sách ến hội nghị Vexai 18/6/1919.

2. Sự kiện được coi như một “quả bom nổ chậm” làm cho kẻ thù khiếp sợ là: NAQ gửi bả yêu sách ến hội nghị Vexai 18/6/1919.

3. Sự kiện mở ra 1 thời đại mới cho CM VN : Đảng cộng sản ViệtN m r ời r ời ăm 30.

$ads={1}

4. Sự kiện khép lại 1 thời kì đấu tranh của nhân dân ta theo khuynh hướng dân chủ tư sản là: thất b i của khởi ghĩ Yê Bái ăm 30

5. Tiền thân của Đ SV 1930 : Hội Việt Nam cách mạng thanh niên 6/1925 vì c đ ch đường lối chính trị v t ch c của hội đã thể hiện rõ đây một đo n thể có xu hướng ác x t; Đường ối ch nh trị đã thể hiện rõ lập trường Cách mạng của giai cấp công nhân.


Post a Comment

Previous Post Next Post

About