ta.png

Share KHÓA I - 2K6 XPS THẦY ĐỖ VĂN ĐỨC

Share KHÓA I - 2K6 XPS THẦY ĐỖ VĂN ĐỨC

Share KHÓA I - 2K6 XPS THẦY ĐỖ VĂN ĐỨC


Mua sách gốc tại các trang thương mại uy tín                        

 

KHÓA I - 2K6 XPS THẦY ĐỖ VĂN ĐỨC

A. HÀM SỐ
BuổiTOPICTài liệuBài giảng 01Bài giảng 02Bài giảng 03
IA1NỀN TẢNG VỀ TÍNH ĐƠN ĐIỆU CỦA HÀM SỐTÀI LIỆUBÀI GIẢNG P1BÀI GIẢNG P2(Câu 2-20) 
IA2CÁC MÔ HÌNH TÍNH ĐƠN ĐIỆU ĐIỂN HÌNHTÀI LIỆUBÀI GIẢNG P1BÀI GIẢNG P2BÀI GIẢNG P3
IA3NỀN TẢNG VỀ CỰC TRỊ CỦA HÀM SỐTÀI LIỆUBÀI GIẢNG P1BÀI GIẢNG P2 
IA4CÁC MÔ HÌNH CỦA BÀI TOÁN CỰC TRỊ ĐIỂN HÌNHTÀI LIỆULÝ THUYẾTCÂU 1-16CÂU 17-19
IA5CỰC TRỊ HÀM HỢP KHÔNG THAM SỐTÀI LIỆULÝ THUYẾTCÂU 1-13CÂU 14-20
IA6MỞ ĐẦU VỀ MIN MAX CỦA HÀM SỐTÀI LIỆUCÂU 1-15CÂU 16-22 
IA7CÁC KĨ NĂNG GIẢI BÀI TOÁN MIN MAX HÀM SỐTÀI LIỆUCÂU 1-14CÂU 15-23 
IA8MỞ ĐẦU VỀ TIỆM CẬN CỦA ĐỒ THỊ HÀM SỐTÀI LIỆUBÀI GIẢNG FULL  
IA9CÁC DẠNG ĐỒ THỊ, CÁC PHÉP BIẾN ĐỔI ĐỒ THỊTÀI LIỆUBÀI GIẢNG FULL  
IA10NỀN TẢNG VỀ PHƯƠNG PHÁP GHÉP TRỤCTÀI LIỆUBÀI GIẢNG PHẦN 1BÀI GIẢNG PHẦN 2BÀI GIẢNG PHẦN 3
IA11ĐƠN ĐIỆU HÀM HỢP CÓ THAM SỐTÀI LIỆUBÀI GIẢNG  
IA12CỰC TRỊ HÀM HỢP CÓ THAM SỐBÀI GIẢNG PHẦN 1BÀI GIẢNG PHẦN 2 
IA13MỞ ĐẦU VỀ TƯƠNG GIAO CỦA ĐỒ THỊ HÀM SỐBÀI GIẢNG  
IA14ĐƠN ĐIỆU HÀM TRỊ TUYỆT ĐỐITÀI LIỆUBÀI GIẢNG PHẦN 1BÀI GIẢNG PHẦN 2 
IA15CỰC TRỊ HÀM SỐ CHỨA DẤU GIÁ TRỊ TUYỆT ĐỐITÀI LIỆUBÀI GIẢNG PHẦN 1BÀI GIẢNG PHẦN 2 
IA16MIN MAX HÀM TRỊ TUYỆT ĐỐITÀI LIỆUBÀI GIẢNG PHẦN 1BÀI GIẢNG PHẦN 2 
IA17HÀM NGƯỢC, TRUY NGƯỢC HÀMTÀI LIỆUBÀI GIẢNG PHẦN 1  
E. KHỐI ĐA DIỆN ĐỀU
IE1KHỐI ĐA DIỆN LỒI - KHỐI ĐA DIỆN ĐỀUTÀI LIỆUBÀI GIẢNG FULL  
IE2MỞ ĐẦU VỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓP - CƠ BẢNTÀI LIỆUBÀI GIẢNG FULL  
IE3CÔNG THỨC TÍNH NHANH THỂ TÍCH TỨ DIỆNTÀI LIỆUBÀI GIẢNG FULL  
IE4THỂ TÍCH KHỐI LĂNG TRỤTÀI LIỆUBÀI GIẢNG PHẦN 1BÀI GIẢNG PHẦN 2 
IE5TỈ LỆ THỂ TÍCH LÝ THUYẾTCÂU 1-9CÂU 10-17 
      
F. NÓN TRỤC CẦU
IF1MẶT NÓN TRÒN XOAYTÀI LIỆUBÀI GIẢNG P1  
IF2MẶT TRỤ TRÒN XOAYTÀI LIỆU   

Post a Comment

Previous Post Next Post

About