ta.png

Share KHÓA M - 2K6 - LIVE NỀN TẢNG THẦY ĐỖ VĂN ĐỨC

Share KHÓA M - 2K6 - LIVE NỀN TẢNG THẦY ĐỖ VĂN ĐỨC

Share KHÓA M - 2K6 - LIVE NỀN TẢNG THẦY ĐỖ VĂN ĐỨC


Mua sách gốc tại các trang thương mại uy tín                        

 

KHÓA M 2K6 - LIVE NỀN TẢNG THẦY ĐỖ VĂN ĐỨC

STTTÊN BÀI HỌCBÀI HỌCTÀI LIỆU KHÓA HỌC
I . MA1 : MỞ ĐẦU VỀ TÍNH ĐƠN ĐIỆU CỦA HÀM SỐ
11. MA1: CÂU 1 - 11LINK
22. MA1: CÂU 12 - 16LINK
33. MA1: CÂU 17 - 18LINK
44. MA1: CÂU 19 - 22LINK
55. MA1: NÂNG CAO câu 1 - 4LINK
66. MA1: NÂNG CAO câu 5 - 11LINK
77. MA1: NÂNG CAO câu 12 - 17LINK
88. MA1: NÂNG CAO câu 18 - 23LINK
99. MA1: NÂNG CAO câu 24 - 27LINK
1010. MA1: NÂNG CAO câu 28 - 33LINK
1111. MA1: NÂNG CAO câu 34LINK
II . MA2: MỞ ĐẦU VỀ CỰC TRỊ CỦA HÀM SỐ
11. MA2: CÂU 1 - 6LINK
22. MA2: CÂU 7 - 12LINK
33. MA2: CÂU 13 - 20LINK
44. MA2: CÂU 35 - 38LINK
55. MA2: CÂU 39 - 42LINK
66. MA2: CÂU 43 - 50LINK
77. MA2: CÂU 51 - 58LINK
88. MA2: CÂU 59 - 62LINK
99. MA2: CÂU 63 - 72LINK
1010. MA2: CÂU 73 - 75LINK
1111. MA2: CÂU 76 - 81LINK
1212. MA2 CÂU 82 - 86LINK
1313. MA2: CÂU 87 - 92LINK
1414. MA2: CÂU 93 - 96LINK
1515. MA2: CÂU 97 - 99LINK
1616. MA2: CÂU 100 - 103LINK
III. MA3: MỞ ĐẦU VỀ MIN MAX CỦA HÀM SỐ
11. MA3: CÂU 1 - 8LINK
22. MA3: CÂU 9 - 12LINK
33. MA3: CÂU 13 - 15LINK
44. MA3: CÂU 104 - 105LINK
55. MA3: CÂU 106 - 110LINK
66. MA3: CÂU 111 - 113LINK
77. MA3: CÂU 114LINK
88. MA3: CÂU 115 - 120LINK
99. MA3: CÂU 121 - 125LINK
1010. MA3: CÂU 126 - 127LINK
1111. MA3: CÂU 128 - 130LINK
1212. MA3: CÂU 131LINK
1313. MA3: CÂU 132 - 134LINK
IV. MA4: CHỌN ĐIỂM RƠI TRONG BẤT ĐẲNG THỨC AM - GM
11. MA4: Câu 135 - 142LINK
22. MA4: Câu 143 - 144LINK
33. MA4: Câu 145 - 156LINK
V. MA5: Đơn điệu hàm hợp không tham số
11. MA5: Lý thuyếtLINK
22. MA5: Câu 157LINK
33. MA5: Câu 158LINK
44. MA5: Câu 159LINK
55. MA5: Câu 160 - 168LINK
66. MA5: Câu 169 - 177LINK
77. MA5: Câu 178 - 183LINK
VI. MA6: Luyện tập đơn điệu cực trị min max
11. MA6: Câu 184 - 192LINK
22. MA6: Câu 193 - 197LINK
33. MA6: Câu 198 - 202LINK
VII. MA7: Đơn điệu hàm phân thức
11. MA7: Câu 203 - 212LINK
22. MA7: Câu 213 - 218LINK
33. MA7: Câu 219 - 223LINK
44. MA7: Câu 224 - 228LINK
55. MA7: Câu 229 - 239LINK
66. MA7: Câu 240 - 254LINK
77. MA7: Câu 255 - 269LINK
VIII. MA8: Đơn điệu hàm bậc ba
11. MA8: Câu 270 - 275LINK
22. MA8: Câu 276 - 283LINK
33. MA8: Câu 284 - 292LINK
44. MA8: Câu 293 - 299LINK
55. MA8: Câu 300 - 308LINK
IX. MA9: Cực trị hàm bậc ba
11. MA9: Câu 309 - 321LINK
22. MA9: Câu 322 - 330LINK
33. MA9: Câu 331 -341LINK
44. MA9: Câu 342 - 345LINK
55. MA9: Câu 346 - 350LINK
66. MA9: Câu 351 - 355LINK
77. MA9: Câu 356 - 358LINK
88. MA9: Câu 359 - 361LINK
99. MA9: Câu 362 - 366LINK
X. MA10: Cực trị hàm trùng phương
11. MA10: Câu 367 - 374LINK
22. MA10: Câu 375 - 382LINK
33. MA10: Câu 383 - 392LINK
44. MA10: Câu 393 - 399LINK
55. MA10: Câu 400 - 411LINK
XI. MA11: Phương trình đường thẳng, đường cong đi qua các điểm cực trị
11. MA11: Lý thuyết 1 và câu 412 413LINK
22. MA11: Lý thuyết 2 và câu 414 - 415LINK
XII. MA12: Đơn điệu, cực trị hàm hợp hàm liên kết
11. MA12: Câu 462 - 468LINK
22. MA12: Câu 469 - 477LINK
33. MA12: Câu 478 - 482LINK
44. MA12: Câu 483 - 487LINK
55. MA12: Câu 488 - 492LINK
66. MA12: Câu 493 - 500LINK
77. MA12: Câu 501 - 502LINK
KHÓA HỌC ĐANG ĐƯỢC CẬP NHẬT - CHÚC CÁC BẠN HỌC TỐT


Post a Comment

Previous Post Next Post

About