ta.png

[PDF] Lý thuyết và các dạng bài tập môn Toán 12 – Lê Doãn Thịnh

[PDF] Lý thuyết và các dạng bài tập môn Toán 12 – Lê Doãn Thịnh

[PDF] Lý thuyết và các dạng bài tập môn Toán 12 – Lê Doãn Thịnh


Mua sách gốc tại các trang thương mại uy tín                        

 

PHẦN I GIẢI TÍCH 3.
CHƯƠNG 1 ỨNG DỤNG ĐẠO HÀM. KHẢO SÁT HÀM SỐ 5.

1 SỰ ĐỒNG BIẾN – NGHỊCH BIẾN CỦA HÀM SỐ 5. 

2 CỰC TRỊ CỦA HÀM SỐ 19.

3 GIÁ TRỊ LỚN NHẤT – GIÁ TRỊ NHỎ NHẤT 36.
4 ĐƯỜNG TIỆM CẬN CỦA HÀM SỐ 42.

5 KHẢO SÁT SỰ BIẾN THIÊN VÀ VẼ ĐỒ THỊ HÀM SỐ 49.

CHƯƠNG 2 HÀM SỐ LŨY THỪA. HÀM SỐ MŨ – HÀM SỐ LOGARIT 73.

1 LŨY THỪA 73.
+ Dạng 1. Rút gọn và tính giá trị biểu thức chứa lũy thừa.
+ Dạng 2. So sánh các biểu thức chứa lũy thừa.
2 HÀM SỐ LŨY THỪA 77.
+ Dạng 1. Tìm tập xác định của hàm số lũy thừa.
+ Dạng 2. Đạo hàm của hàm số lũy thừa.
+ Dạng 3. Tính chất, đồ thị của hàm số lũy thừa.

...


Post a Comment

Previous Post Next Post

About