[PDF] 15 Ngày Chinh Phục ESTE LIPIT - Thầy Phạm Thắng

[PDF] 15 Ngày Chinh Phục ESTE LIPIT - Thầy Phạm Thắng

[PDF] 15 Ngày Chinh Phục ESTE LIPIT - Thầy Phạm Thắng


Mua sách gốc tại các trang thương mại uy tín                        

Dạng 1 Khái niệm - phân loại

Dạng 2 Danh pháp

Dạng 3 Đồng phân

Dạng 4 Tính chất vật lý, ứng dụng và điều chế

Dạng 5 Tính chất hoá học

 Dạng 6 Sơ đồ - Chuỗi phản ứng

Dạng 7 Thí nghiệm - Thực hành

Dạng 8 Phát biểu đúng - sai

B. Phần bài tập EST...


Post a Comment

Previous Post Next Post

About