ta.png

[PDF] Trọng Tâm Kiến Thức Địa Lý 12 - Đàm Thanh Tùng

[PDF] Trọng Tâm Kiến Thức Địa Lý 12 - Đàm Thanh Tùng

[PDF] Trọng Tâm Kiến Thức Địa Lý 12 - Đàm Thanh Tùng


Mua sách gốc tại các trang thương mại uy tín                        

 ND1. Vị trí địa lý, phạm vi lãnh thổ

ND2 Đất nước nhiều đồi núi

ND3 Thiên nhiên nhiệt chịu ảnh hưởng sâu sắc của biển

ND4 Thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa

ND5 Thiên nhiên phân hoá đa dạng

ND6 Sử dụng và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên

ND7 Bảo vệ môi trường và phòng chống thiên tai

ND8 Đặc điểm dân số và phân bổ dân cư nước ta

ND9 Lao động và việc làm

ND10 Đô thị hoá

ND11 Chuyển dịch cơ cấu kinh tế

...Post a Comment

Previous Post Next Post

About