ta.png

[PDF] Explorer Kiến Thức Vận Dụng Toán 12 - Ngọc Huyền LB

[PDF] Explorer Kiến Thức Vận Dụng Toán 12 - Ngọc Huyền LB

[PDF] Explorer Kiến Thức Vận Dụng Toán 12 - Ngọc Huyền LB


Mua sách gốc tại các trang thương mại uy tín                        

Theme 1. Các phép biến đổi đồ thị hàm số

Theme 2. Hàm hợp - Phương pháp ghép trục và các phát triển của ghép trục

Theme 3. Ứng dụng của tương giao vào biện pháp luận số nghiệm của phương trình - bất phương trình

Theme 4. Tìm điều kiện của tham số để hàm số đơn điệu trên miền cho trước

Theme 5. Tìm điều kiện của tham số để hàm số hợp đơn điệu trên miền cho truowcs

Theme 6. Tìm điều kiện của tham số để hàm số đạt cực trị thoả mãn điều kiện cho trước 

Theme 10. Tìm điều kiện của tham số để đồ thị hàm số có đường tiệm cận thoả mãn điều kiện cho trước.

Theme 14. Ứng dụng thực tế của giá trị lớn nhất - giá trị nhỏ nhất.

...


Post a Comment

Previous Post Next Post

About