ta.png

[PDF] 30 Đề Lịch Sử Tuyển Chon Ôn Thi THP 2024 - Cô Hương

[PDF] 30 Đề Lịch Sử Tuyển Chon Ôn Thi THP 2024 - Cô Hương

[PDF] 30 Đề Lịch Sử Tuyển Chon Ôn Thi THP 2024 - Cô Hương

 

Mua sách gốc tại các trang thương mại uy tín                        

 Cuốn sách này là tài liệu khoá học LUYỆN ĐỀ CHIẾN LƯỢC 2024 bao gồm các bộ đề được tuyển chon từ các sở giáo dục và đào tạo và bộ đề cô Hương biên soạn

- Đề thi của Bộ giáo dục và đào tạo: đề năm 2018 là đề khó nhất, đề 2020, 2021, 2022, 2023 cập với xu hướng ra đề hiện nay.

- Đề thi của một số tỉnh, sở, trường được tuyển chọn để tiếp cận và mở rộng form kiến thức

- Đề thi tổng hợp của cô biên soạn để thành toạn kỹ thuật KKGG.


Post a Comment

Previous Post Next Post

About