[PDF] Download sách ID Tổng Ôn Vật Lý Phần 1

[PDF] Download sách ID Tổng ôn vật lý Phần 1

[PDF] Download sách ID Tổng Ôn Vật Lý Phần 1


Mua sách gốc tại các trang thương mại uy tín                        

 Chương 1. Dao động cơ

Chủ đề 1 Đại cương dao động điều hoà

Chủ đề 2 Phương trình vận tốc, gia tốc, lực kéo về

Chủ đề 3 Mối quan hệ các đại lượng trong dao động điều hoà

Chủ đề 4 Phương pháp đường tròn

Chủ đề 5 Tìm khoảng thời gian

Chủ đề 6 Tìm thời điểm lần thứ n - Cho trang thái 1 tìm trạng thái 2

Chủ đề 7 Quảng đường - số lần

Chủ đề 8 Thời gian đi hết quảng đường - tốc độ trung bình

Chủ đề 9 Quảng đường thời gian dài nhất, ngắn nhất

Chủ đề 10 Viết phương trình dao động điều hoà

Chủ đề 11 Đại cương con lắc lò xo

Chủ đề 12 Cơ năng con lắc lò xo

Chủ đề 13 Lực đàn hồi -  Lực phục hồi con lắc lò xo

Chủ đề 14 Cắt ghép lò xo - Bài toán giữ lò xo

Chủ đề 15. Đại cương con lắc đơn.


Post a Comment

Previous Post Next Post

About