[PDF] Ngữ Pháp Chuyên Sâu Bồi Dưỡng HSG Lớp 9

[PDF] Ngữ Pháp Chuyên Sâu Bồi Dưỡng HSG Lớp 9


Mua sách gốc tại các trang thương mại uy tín                        

CHUYÊN Đ
1: Modal Verbs
CHUYÊN Đ
2: Reducing a clause
CHUYÊN Đ
3: Passive Voice
CHUYÊN Đ
4: Subjunctives and Unreal Tenses
CHUYÊN Đ
5: Clauses of Concession and Reason
CHUYÊN Đ
6: Tenses
CHUYÊN Đ
7: Conditions
CHUYÊN Đ
8: Comparisons
CHUYÊN Đ
9: Styles
CHUYÊN Đ
10: Noun Clauses
CHUYÊN Đ
11 : V.ing/ Infinitives
CHUYÊN Đ
12: Paired Conjunctions
CHUYÊN Đ
13: Relative Clauses
CHUYÊN Đ
14: Inversions
CHUYÊN Đ
15: So … that/ Such … that
CHUYÊN Đ
16: Cleft Sentences
CHUYÊN Đ
17: Phrasal Verbs
CHUYÊN Đ
18: Idioms
CHUYÊN Đ
19: Reported Speech
CHUYÊN Đ
20: Others