ta.png

[PDF] Phác Đồ Nap Đặc Biệt Tập 3 - Nguyễn Anh Phong

[PDF] Phác Đồ Nap Đặc Biệt Tập 3 - Nguyễn Anh Phong

[PDF] Phác Đồ Nap Đặc Biệt Tập 3 - Nguyễn Anh Phong


Mua sách gốc tại các trang thương mại uy tín                        

 Lý thuyết trọng tâm về amin

Bài toán về tính bazo của amin

Vận dụng dồn chất do hỗn hợp amin

Lý thuyết trọng tâm về aminoaxit

Bài toán về tính lưỡng tính của aminoaxit

Bài toán dồn chất cho hỗn hợp aminoaxit

Dồn chất, xếp hình xử lý hỗn hợp amin và hidrocacbon

Dồn chất, xếp hình xử lý hỗnhopwj amin và hợp chất chứa C, H, O

Dồn chất, xết hình và xử lý hỗn hợp aminoaxit và hợp chất hữu cơ khác

Lý thuyết trọng tâm về peptit và protein

Bài toán thuỷ phân peptit

Luyện tập lý thuyết tổng hợp về hợp chất chứa nito

Tư duy xử lý bài toán muối amoni của min


Post a Comment

Previous Post Next Post

About