Sunday, December 17, 2023

[PDF] Phác Đồ NAP Đặc Biệt Tập 4 - Nguyễn Anh Phong

[PDF] Phác Đồ NAP Đặc Biệt Tập 4 - Nguyễn Anh Phong


Mua sách gốc tại các trang thương mại uy tín                        

 Ăn mòn kim loại

Bài toán kim loại tác dụng dung dịch HNO3 nâng cao

Bài toán hỗn hợp kim loại và oxit tác dụng dung dịch HCL/H2SO4 loãng

Chuyển dịch điện tích

Điều chế kim loại

Vận dụng bản đồ tư duy trong giải bài toán điện phân dụng dịch cơ bản

Lý thuyết trọng tâm về kim loại kiềm và hợp chất

Bài toán pH


0 Post a Comment: