[PDF] Phác Đồ NAP Đặc Biệt Tập 5 - Nguyễn Anh Phong

[PDF] Phác Đồ NAP Đặc Biệt Tập 4 - Nguyễn Anh Phong


Mua sách gốc tại các trang thương mại uy tín                        

 Vận dung tư duy điền số điện tích cho axit tác dụng kiềm

Vận dụng tư duy điền số điện tích cho CO2 tác dụng dung dịch kiềm

Bài toán đồ thị về CO2

Bài toán dung dịch axit tác dụng muối cacbonat

Bài toán hỗn hợp kim loại kiềm, kiềm thổ và oxit

Bài toán phi kim tác dụng HNO3/H2SO4 (đặc, nóng)

Lý thuyết trọng tâm về nhôm và hợp chất

Bài toán kim loại kiềm, kiềm thổ,nhôm

Bài toán nhiệt nhôm

Luyện tập xác định công thức các chất trong chuổi phản ứng

Luyện tập lý thuyết tổng hợp về kiềm, kiềm thổ, nhôm

Bài toán liên quan tới CO2 nâng cao

Lý thuyết trọng tâm về đơn chất sắt

Lý thuyết trọng tâm về hợp chất sắt

Bài toán nhiệt phân muối