ta.png

[PDF] Pro S 2024 Luyện Thi Môn Sinh Phan Khắc Nghệ

[PDF] Pro S 2024 Luyện Thi Môn Sinh Phan Khắc Nghệ

[PDF] Pro S 2024 Luyện Thi Môn Sinh Phan Khắc Nghệ


Mua sách gốc tại các trang thương mại uy tín                        

 

Di truyền học:
Nguyên tắc di truyền và gen.
Tính chất di truyền của gen.
Mô hình Mendel và di truyền học thực vật.
Biểu hiện gen và đột biến gen.
Sinh thái học:
Hệ sinh thái và mối quan hệ sinh thái.
Chu kỳ vòng của vật chất trong tự nhiên.
Biến đổi sinh thái và ảnh hưởng của con người đối với môi trường.
Vi sinh vật học và Sinh học phân tử:
Cấu trúc và chức năng của axit nucleic.
Tổng quan về sinh học phân tử và kỹ thuật gene.
Quá trình Sinh lý học:
Cơ thể người và hệ cơ quan.
Hệ thống nội tiết và cơ thể người.
Nguyên tử, phân tử và tế bào:
Cấu trúc và chức năng của tế bào.
Quá trình chia tế bào.
Nguồn gen và sinh sản:
Sinh sản học và phương pháp kiểm soát sinh sản.

Post a Comment

Previous Post Next Post

About