ta.png

[PDF] Tuyển Tập 26 Đề Ôn Tập HK1 Toán 10 - Đặng Việt Đông

[PDF] Tuyển Tập 26 Đề Ôn Tập HK1 Toán 1 - Đặng Việt Đông

[PDF] Tuyển Tập 26 Đề Ôn Tập HK1 Toán 1 - Đặng Việt Đông


Mua sách gốc tại các trang thương mại uy tín                        

 Đại số Cơ Bản:

Biểu diễn số học và biểu diễn đại số.

Phép cộng, trừ, nhân, chia đối với số học và đại số.

Công thức đa thức và các phép toán trên đa thức.

Phương Trình và Hệ Phương Trình:

Phương trình tuyến tính một ẩn và hệ phương trình tuyến tính.

Giải phương trình và hệ phương trình.

Phương trình bậc nhất và bậc hai.

Bất Phương Trình:

Bất phương trình tuyến tính một ẩn và giải bất phương trình.

Hệ thức số học và hệ thức đại số.

Hàm Số:

Định nghĩa và biểu diễn đồ thị của hàm số.

Hàm số bậc nhất, bậc hai và hàm số lượng giác.

Chuyên Đề Đại Số:

Biểu diễn ma trận và các phép toán trên ma trận.

Xác định định thức và nghịch đảo ma trận.

Giải hệ phương trình ma trận.


Post a Comment

Previous Post Next Post

About