ta.png

[PDF] Tuyển tập 30 đề ôn tập HK1 TOÁN 12 2024

[PDF]  Tuyển tập 30 đề ôn tập HK1 TOÁN 12 2024

[PDF]  Tuyển tập 30 đề ôn tập HK1 TOÁN 12 2024


Mua sách gốc tại các trang thương mại uy tín                        

Câu 1. Đạo hàm của hàm số 5

xy  là

A. 5x

. B. 5 .ln x

x. C. 1

.5x

x

. D. 5 .ln 5 x

Câu 2. Tìm tham số m để đồ thị hàm số    

3 2

y x m x m x m        2 1 1 5 3 2 đi qua điểm A2;3

A. m  10 . B. m  10 . C. m  13 . D. m  13 .


Câu 3 . Tìm tất cả giá trị của tham số m để hàm số  


3 2 2 f x x x m     3 5 có giá trị lớn nhất trên đoạn

1;2là 19.

A. m  2 và m  2 . B. m 1 và m  3. C. m  2 và m  3. D. m 1 và m  2 .

Câu 4. Thiết diện qua trục của một hình trụ là một hình vuông cạnh a . Thể tích khối trụ là

Câu 5. Đồ thị của hàm số


2 13xyx

có tâm đối xứng là:

A. I 2;3. B. I 3; 2 . C. I 3; 1 . D. I 3;2 .

Câu 6: ổng giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số

y x    2 9 là

A. 3 B. 0 C. 2 D. 1

Câu 7: Đồ thị hàm số

3 2

y x x x     3 5 4 có tâm đối xứng là:

A. I( 1;1)  . B. I(1; 1)  . C. I( 1; 1)   . D. I(1;1). 


Post a Comment

Previous Post Next Post

About